ประวัติ ไทยปาร์ค สเน็กฟาร์ม

สวนงูไทยปาร์ค สเน็กฟาร์ม เลขที่99/9 อ.สันผีเสื้อ จ.เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์เป็นการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ เช่น เต่า กิ่งก่าสายพันธ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยถือ นโยบายให้ประโยชน์และความรู้กับชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลานอย่างเกื้อหนุนกัน

โดยมีนโยบายหลักคล้ายกับสถานเสาวภาในกรุงเทพมหานครที่เปิดให้ความรู้คล้ายคลึงกันมีการสาธิตการรีดพิษงูและบอกถึงวิธีป้องกันและปฐมพยาบาลเบื่องต้นในขณะที่ถูกงูกัด สอนและจัดนิทรรศการถึงวิธีดำรงชีวิตของงูไม่ว่าจะเป็นการออกลูกลักษณะเป็นไข่หรือเป็นตัวอาหารของงูและถิ่นที่อยู่อาศัย สถานที่พบงู การฟักไข่ การสืบพันธ์ รวมไปถึงการป้องกันงูกัด วงจรชีวิตงู อาหารของงู ซึ่งความรู้ต่างๆที่กล่าวมานี้มอบให้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ และสันทนาการกับประชาชนทั่วไป

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ที่มาของสมุนไพร จากแหล่งต่างๆถูกพัฒนามาเป็นยาทั้ง 11 ตำหรับเพื่อมุ่งเป็น
บำบัดบรรเทารักษาโรคโดยสูตรต่างๆได้อยู่ในตำรายามาตั้งแต่สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์จนมาถึงปัจจุบัน